PuMa-Volley ry:n säännöt

1 § Nimi, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on PuMa-Volley ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, Etelä-Suomi. Yhdistyksen toiminta-alue on Koillis-Helsinki (PuistoIa-Malmi-Tapanila).

Yhdistys on perustettu 24. helmikuuta 1989 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  - kilpailutoimintaa
  - harrastustoimintaa ja kuntoliikuntaa
  - Koululais- ja varhaisnuoritoimintaa
  - valmennus- ja harjoitustoimintaa
  - koulutustoimintaa
  - tiedotus- ja suhdetoimintaa
  - valistus- ja kasvatustoimintaa
  - muuta toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
 • hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.
 • järjestää seuran toiminnan rahoittamiseksi työhyvinvointi- tai muita palvelutilaisuuksia, jotka perustuvat seuran toiminnan osaamisalueisiin.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 § Seuran jäsenyys yhteisöissä

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoiminta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Iajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja jäsenyhteisöjen tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden jäsenmaksut tai
 • tekee seuralle merkittäviä urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 § Seuran varsinainen ja ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain elo – syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • ilmoituksella seuran internet - sivuilla sekä
 • kirjallisena ilmoituksena tai sähköpostina jäsenille sekä
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11 § Vuosikokouksen asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  a. puheenjohtaja, b. sihteeri, c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  a. Iäsnäolijat, b. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnan- tai tilintarkastajien antama toimintatarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan alkavaksi toimintakaudeksi
  a. toimintasuunnitelma, b. talousarvio sekä c. mahdollinen yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 9. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan 1-3 hallituksen yleisvarajäsentä
 12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnan- tai varatilintarkastajia
 13. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen
 14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten mahdollisesti vireille panemat asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta
 16. Kokouksen päättäminen

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioíkeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen ja tarvittaessa jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Useamman henkilön vaalissa eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tulee hänen sijalleen seuran kokouksen valitsema varajäsen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenen ollessa estyneenä osallistua kokoukseen, häntä sijaistavat seuran kokouksen valitsemat varajäsenet siinä järjestyksessä kuin seuran kokous päättänyt. Varajäsenet ovat läsnäolo-oikeutettuja hallituksen kaikissa kokouksissa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Hallitus toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Hoitaa seuran taloutta
 5. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. Hallitus valitsee jaostojen puheenjohtajat, mikäli seuran kokous ei ole niitä valinnut.
 6. Hoitaa seuran sisäistä ja ulkoista tiedotustoimintaa
 7. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta, mm. yhteistyöstä kaupungin, koulujen ja muiden seurojen kanssa
 8. Vastata jäsenyhteisöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 9. Hyväksyy ja erottaa jäsenet kokouksessaan sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
 10. Pitää jäsenluetteloa.
 11. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 14. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös ja luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
 15. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 01.08. – 31.07.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten. että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouksessa on mainittava seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Yhdistyslaki

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.